Lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Lietošanas noteikumi, nosaka interneta veikala www.charm.lv, turpmāk - Charm.lv, lietošanas kārtību.
1.2. SIA FRODIS, reģistrācijas Nr. 40003164860, adrese: Tallinas iela 18, Rīga LV-1001, turpmāk - FRODIS, nodrošina Charm.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.
1.3. Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā persona, kas iepērkas Charm.lv. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem Charm.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.
1.4. Ja Lietotājs iegādājas Charm.lv piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.
1.5. Ja Lietotājs iegādājas preces Charm.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā Charm.lv atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem.
1.6. Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt Charm.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, FRODIS ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam Charm.lv.
1.7. FRODIS patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties Charm.lv, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.
1.8. FRODIS patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču apmaksas veikšanas brīdī.
2. Personas datu aizsardzība
2.1. Iepirkties Charm.lv var tikai reģistrēti Lietotāji. Ar reģistrēšanos vietnē Charm.lv uzskatāms, ka Lietotājs ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Veicot pirkumu, Lietotājam ir jāievada savs vārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts. Lai atkārtoti ienāktu Charm.lv, tam atbilstošos laukos jāievada reģistrētais e-pasts un parole.
2.2. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādīto datu pareizību. Ja Lietotājs reģistrācijas formā norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, FRODIS nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju.
2.3. Reģistrējoties Charm.lv Lietotājs iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Lietotājs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus reģistrācijas datus. Ja reģistrācija datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to FRODIS izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir uzskaitīti Charm.lv sadaļā - Kontakti.
2.4. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.
2.5. FRODIS garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.
2.6. FRODIS apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot FRODIS partnerim, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus.
3. Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana
3.1. Preces pirkuma līgums starp FRODIS un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz "apmaksāt pirkumu". Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.
3.2. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti Charm.lv datu bāzē.
3.3. FRODIS piekrīt piegādāt Lietotāja apmaksātās preces uz Lietotāja pasūtījumā norādīto piegādes adresi, pamatojoties Lietošanas noteikumu 5. punktu.
3.4. Ja FRODIS neizdodas sazināties ar Lietotāju 3 (trīs) darba dienu laikā kopš apmaksātā pasūtījuma nosūtīšanas, pasūtījums tiek atcelts, FRODIS neatmaksā Lietotājam atpakaļ samaksāto summu.
3.5. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ FRODIS nevar nodrošināt interneta veikalā Charm.lv iegādātās preces piegādi, FRODIS apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, FRODIS atmaksā Lietotājam samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.
4. Preču cenas un samaksas kārtība
4.1. Preču cenas interneta veikalā Charm.lv norādītas euro, PVN 21 % ir iekļauts cenā. Cenā nav iekļauta piegādes pakalpojuma maksa.
4.2. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:
4.2.1. ar bankas pārskaitījumu;
4.2.2. ar maksājumu karti.
4.3. Visiem pasūtījumiem, kuru preču vērtība ir līdz 30,00 Eur, tiek piemērota apkalpošanas maksa 2,00 Eur. Apkalpošanas maksa netiks piemērota, ja Lietotāja izvēlēto preču kopējā summa sasniedz 30,00 Eur.
4.4. Maksimālā viena pasūtījuma summa ir 1000,00 Eur.
4.5. Ja Lietotājs izvēlas apmaksāt pasūtījumu ar bankas maksājumu karti, Lietotājs pirms apmaksas jāiepazīstas ar viņa bankas kartes dienas maksājumu limitiem.
5. Preču piegāde
5.1. Lietotājam ir iespēja izvēlēties vienu no piegādes veidiem:
5.1.1 piegāde uz preces paņemšanas punktu;
5.1.2. piegāde uz norādīto adresi;
5.1.3 pasūtījumu saņemšana pie reģistrācijas laikā norādītā vai atsevišķi izvēlētā FRODIS partnera (Kosmetologa/Salona).
5.2. Lietotājs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi.
5.3. Preces piegādi veic kurjerpasts „Venipak”.
5.4. Preces piegāde tiek veikta 1-3 (viena līdz trīs) darba dienu laikā no plkst. 9.00 līdz 18.00.
5.5 Piegādes maksa ir atkarīgā no apmaksātās preces svara un piegādes adreses/pickup punkta preces paņemšanas atrašanās vietas, atbilstoši FRODIS kurjera kompānijas izcenojumiem, ar kuriem var iepazīties šeit. Informācija par piegādes maksu ir uzskatāma par Lietošanas noteikumu sastāvdaļu. Lietotājs, kas apstiprina preces iegādi Charm.lv, apstiprina, ka piegādes izcenojumi tam ir zināmi. Gadījumā, ja Lietotājs kā piegādes veidu izvēlas pasūtījuma saņemšanu pie viena no FRODIS partneriem (Kosmetologa/Salona), tas piegāde ir bezmaksas.
5.6. Lietotājs apņemas savas pasūtītās preces pieņemt no kurjera piegādāto preci.
5.7. Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav sastopams, kurjeram ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē piegādes brīdī sastopamajai pilngadīgajai personai, kurš/kura rakstiski apliecina preces saņemšanu. Lietotājam šajā gadījumā nav tiesību izteikt FRODIS jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.
5.8. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā FRODIS neatmaksā Lietotājam samaksāto summu par preci un piegādi.
5.9. Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtītajam un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, ko preču piegādes brīdī uzrāda FRODIS pārstāvoša kurjeru kompānija vai Kosmetologs/Salona administrators, atbilstoši tam, kur tika izvēlēta preču piegāde. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, Lietotājs, vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces ir nodotas labā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci Lietotājam, ja preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. FRODIS neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā.
6. Atteikuma tiesības un preču atgriešana
6.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad 6.sadaļā noteiktajā kārtībā Lietotājs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot FRODIS iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu.
6.2. Par iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu tiek uzskatīts Lietotāja nosūtīta pievienotā rakstveida atteikuma veidlapa (elektroniski e-pasta formā vai pa pastu), kurā norādīts atgriešanas objekts un pasūtījuma numurs, obligāti norādot atteikuma tiesību izmantošanas iemeslu. Par saņemtu iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu FRODIS paziņo Lietotājam tādā pašā veidā kā tika saņemts iesniegums.
6.3. Uzskatāms, ka Lietotājs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (14 dienas), ja Lietotājs iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta FRODIS pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdus gadījumā Lietotājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.
6.4. Pēc iesnieguma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Lietotājs nosūta preci atpakaļ FRODIS uz adresi: SIA “FRODIS”, Tallinas iela 18, LV-1001 bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā. Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Lietotājs preces nosūta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
6.5. FRODIS apņemas bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Lietotāja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksāt Lietotājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā par preču piegādi samaksātos piegādes izdevumus. Atmaksājot naudas summu, FRODIS izmanto tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu, pasūtot preces, izmantoja Lietotājs, izņemot gadījumā, ja iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Lietotājs ir skaidri norādījis citu maksāšanas līdzekli, uz kuru viņš vēlas saņemt atpakaļ samaksāto naudas summu.
6.6. Ja Lietotājs preču pasūtīšanas brīdī bija skaidri izteicis vēlmi preces saņemt, izmantojot tādu piegādes veidu, kas nav FRODIS piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, FRODIS nav pienākuma atmaksāt Lietotājam piegādes papildu izdevumus.
6.7. FRODIS patur tiesības aizturēt par preču pirkumu samaksātās naudas summas atmaksu Lietotājam līdz brīdim, kad FRODIS būs saņēmis no Lietotāja tā atgriezto preci.
6.8. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Lietotājs. Ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu, patērētājs sedz visas ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.
6.9. Lietotājs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:
6.9.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā un Lietotājs nav atvēris iepakojumu precei;
6.9.2. prece nedrīkst būt bojāta;
6.9.3. prece nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru pie preces saņemšanas apstiprinājuma Lietotājs ir norādījis iebildumus);
6.9.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.
6.10. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr. 631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr. 631).
6.11. FRODIS ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu, kā arī higiēnas apsvērumu dēļ (pēc preces iepakojuma atvēršanas).
6.12. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, FRODIS ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotāja par preci samaksāto naudu.
7. Informācijas apmaiņa
7.1. FRODIS sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru, ko Lietotājs ir norādījis reģistrēšanās laikā. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti Charm.lv sadaļā - Kontakti.
7.2. Mārketinga aktivitātes:
7.2.1. Charm.lv var brīvi iniciēt dažādas mārketinga aktivitātes, tajā skaitā lojalitātes programmas.
7.2.2. Reģistrējoties vai veicot pirkumus Charm.lv, Lietotājs automātiski piekrīt jaunumu saņemšanai e-pastu un sms. Ja Lietotājs vēlas atteikties no jaunumu saņemšanas e-pastā un sms, tad Lietotājam saņemtās jaunumu vēstules beigās jāuzspiež „atteikties no jaunumu un speciālo piedāvājumu saņemšanas” - izmaiņas sistēmā notiek 24 stundu laikā, vai uzrakstot uz e-pastu help@charm.lv.
8. Atbildība
8.1. FRODIS ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai Charm.lv lietošanas kārtībai.
8.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.
8.3. FRODIS nav atbildīgs par Charm.lv attēlos redzamo nebūtisko preces krāsu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.
8.4. Lietotājs, pasūtot preci no Charm.lv, pats izvērtē un nes atbildību par iegādājamās preces atbilstību savām vajadzībām. FRODIS neatbild par preces atbilstību Lietotāja organisma, orgānu un ādas īpatnībām.
8.4. FRODIS nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus FRODIS saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā FRODIS centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.
9. Citi noteikumi
9.1. Attiecības starp Lietotāju un FRODIS regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
9.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar FRODIS klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Dāvanu kartes

  • Dāvanu karte ir derīga 6 mēnešus no izsniegšanas datuma.
  • Dāvanu karti var izmantot tikai vienā pasūtījumā. Tā vērtību nevar sadalīt vairākiem pasūtījumiem
  • Saņēmējs ievadīs Dāvanu kartes kodu pirkuma grozā, un vērtība tiks atrēķināta no kopējās summas.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Vai elektroniskā Dāvanu karte sedz piegādes izmaksas?
Jā, Dāvanu karti var izmantot, lai norēķinātos par piegādi.

Vai Dāvanu karti var papildināt un lietot atkārtoti?
Nē. Dāvanu karti var izmantot tikai vienreiz.

Kas notiek, ja izmantoju elektronisko Dāvanu karti un pasūtījuma vērtība ir mazāka nekā Dāvanu kartes?
Dāvanu karti var izmantot tikai vienu reizi. Tas nozīmē, ka jūs zaudēsiet starpību starp Dāvanu kartes vērtību un jūsu pasūtījuma vērtību. Iesakām pievienot preces, lai pilnībā izmantotu Dāvanu kartes sniegtās priekšrocības. Gadījumā, ja pasūtījuma summa ir lielāka par Dāvanu kartes vertību, šo starbību ir jāpiemaksa.

Vai Dāvanu karti var izmantot veikalā Ģertrūdes iela 54?
Nē. Dāvanu karti var izmantot tikai interneta veikalā www.charm.lv.

Neatradāt atbildi uz savu jautājumu? Sazinieties ar mums pa tālruni vai rakstot uz e-pastu. Tālrunis +371 67373769 vai e-pasts info@charm.lv.